Δελτίο Τύπου για τη διευθέτηση των δασωθέντων αγρών

Διευθέτηση στο φλέγον ζήτημα των αγρών που άλλαξαν μορφή (δασωθέντων αγρών) φέρνει σήμερα η κυβέρνηση, με διάταξη (άρθρο 80) που αντικαθιστά το άρθρο 67 του Ν.998/1979 και περιέχεται στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών που ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή.

Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος και Βουλευτής Κυκλάδων Ν.Δ. κ. Γιάννης Βρούτσης ανέφερε σχετικά:

«Σήμερα, η κυβέρνηση αντιμετωπίζει το πολύ σοβαρό θέμα των δασωθέντων αγρών, που απασχολεί για αρκετά χρόνια τους κατοίκους σε ολόκληρη τη Ελλάδα και τις Κυκλάδες. Πρόκειται, για εκτάσεις, που σε προγενέστερο χρονικό διάστημα, προ 1945, ήταν αγροτικές. Δηλαδή, που έπαψαν στην πορεία να καλλιεργούνται, λόγω των ιδιαίτερων ιστορικών συνθηκών και απέκτησαν με την πάροδο του χρόνου δασική μορφή, με αποτέλεσμα να προκύπτει αφενός ζήτημα ιδιοκτησιακού καθεστώτος αυτών και αφετέρου ζήτημα εφαρμογής της δασικής νομοθεσίας και του επιτρεπτού ή μη της εκμετάλλευσής τους.

Με την παρούσα διάταξη, η κυβέρνηση διευθετεί το ανωτέρω ζήτημα και πλέον θα δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες να αποκτήσουν ιδιοκτησία της γης που, ούτως ή άλλως, κατείχαν με νόμιμους τίτλους και παράλληλα να την καλλιεργήσουν. Με άλλα λόγια, αποδίδεται πίσω αυτή η γη στον αρχικό της χαρακτηρισμό, ενώ υπό προϋποθέσεις μπορεί να αποδοθεί και σε ελεύθερη χρήση.

Ευχαριστώ τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κώστα Σκρέκα και τον Υφυπουργό κ. Γιώργο Αμυρά για την σημαντική αυτή διάταξη που αφορά και τις Κυκλάδες».

Ακολουθεί το κείμενο ολόκληρης της διάταξης

 

Άρθρο 80
Δασωθέντες αγροί – Αντικατάσταση άρθρου 67 ν. 998/1979


Το άρθρο 67 του ν. 998/1979 (Α’ 289) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

Άρθρο 67

Αγροί που άλλαξαν μορφή


1. Το Δημόσιο δεν προβάλλει δικαιώματα κυριότητας σε εκτάσεις που εμφανίζονται στις
αεροφωτογραφίες του 1945, ή, εφόσον αυτές δεν είναι ευκρινείς, του 1960, με αγροτική
μορφή που δασώθηκαν μεταγενέστερα, ανεξάρτητα από τη μορφή που απέκτησαν
αργότερα, επί των οποίων το Δημόσιο δεν θεμελιώνει δικαιώματα κυριότητας βάσει τίτλου.
Πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής που έχουν εκδοθεί για τις ανωτέρω εκτάσεις
ανακαλούνται ακόμη και αν τελεσιδίκησαν δικαστικά.


2. Αν οι εκτάσεις της παρ. 1 εντάσσονται στην παρ. 1 του άρθρου 3, τότε εμβαδόν αυτών έως
τριάντα (30) στρέμματα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για γεωργική και δενδροκομική
εκμετάλλευση, χωρίς να επιτρέπεται η περαιτέρω αλλαγή της χρήσης τους. Δικαίωμα να
ζητήσουν την αλλαγή της χρήσης για γεωργική και δενδροκομική εκμετάλλευση έχουν όσοι
αξιώνουν δικαιώματα κυριότητας επί των ανωτέρω εκτάσεων, δυνάμει τίτλων νόμιμα
μεταγεγραμμένων. Η αλλαγή της χρήσης επιτρέπεται, κατόπιν άδειας που χορηγείται από
τον Γενικό Διευθυντή Δασών στον οποίο υπάγεται η αρμόδια Δασική Υπηρεσία, μετά από
εισήγηση του οικείου Δασάρχη ή του Διευθυντή Δασών, εάν δεν υφίσταται Δασαρχείο στον
νομό. Ειδικά, για εκτάσεις μεγαλύτερες των πέντε (5) στρεμμάτων, προκειμένου να
χορηγηθεί άδεια, διαπιστώνεται, με βάση σχετική οικονομοτεχνική μελέτη, ότι συντρέχουν
σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις:

α. Οι εδαφολογικές και οικολογικές συνθήκες συνηγορούν υπέρ αυτού του τρόπου
εκμετάλλευσης,
β. πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 47,

γ. και η συγκεκριμένη έκταση, λόγω της θέσης, της αλληλεξάρτησης και της σύνδεσής της με τις
γειτονικές δασικού χαρακτήρα εκτάσεις, δύναται να ανακτήσει τη δασική της βλάστηση με
φυσική αναγέννηση, μετά το πέρας της γεωργικής εκμετάλλευσης.

 

Η οικονομοτεχνική μελέτη, η οποία συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραμμα της έκτασης,
συντάσσεται και υπογράφεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 47 και εγκρίνεται με την
άδεια αλλαγής χρήσης της έκτασης.


Το περιεχόμενο της μελέτης ορίζεται στο παράρτημα της υπό στοιχεία
οικ.133389/6588/10.12.2015 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας (Β’ 2860).Στις ανωτέρω εκτάσεις, πέραν της επιτρεπτής επέμβασης του παρόντος άρθρου,
εφαρμόζονται και οι υπόλοιπες διατάξεις της δασικής νομοθεσίας περί επιτρεπτών
επεμβάσεων.


3. Αν οι εκτάσεις της παρ. 1 εντάσσονται στην παρ. 2 του άρθρου 3, τότε δεν υπάγονται στις
διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και επιτρέπεται η απομάκρυνση της φυόμενης δασικής
βλάστησης, μετά από άδεια του οικείου Δασάρχη ή του Διευθυντή Δασών εάν δεν υφίσταται
Δασαρχείο στον νομό, κατόπιν αιτήσεως του προσώπου που προβάλλει δικαιώματα
κυριότητας στην έκταση. Ο ενδιαφερόμενος, προκειμένου να αποδείξει το έννομο συμφέρον
του να αιτηθεί την απομάκρυνση της δασικής βλάστησης, συνυποβάλλει με την αίτησή του
είτε συμβολαιογραφικούς τίτλους, είτε δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9), είτε ένορκες
βεβαιώσεις, είτε οποιοδήποτε άλλο στοιχείο από το οποίο να πιθανολογείται ο νομικός
δεσμός του με το ακίνητο.

Διοικητικές πράξεις που εκδόθηκαν κατ’ εφαρμογή της δασικής νομοθεσίας για την
προστασία των ανωτέρω εκτάσεων, ανακαλούνται.

 

4. Ο ειδικότερος χαρακτηρισμός της έκτασης ως δάσους ή δασικής, προκειμένης της
εφαρμογής του άρθρου αυτού, διενεργείται, εφόσον δεν έχει καταρτιστεί δασολόγιο, αλλά
υπάρχει αναρτημένος δασικός χάρτης, από την Επιτροπή Δασολογίου Περιφερειακής
Ενότητας της παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 3208/2003 (Α’ 303), ακόμη και αν η συγκεκριμένη
έκταση έχει κηρυχθεί αναδασωτέα. Στις περιοχές που δεν καλύπτονται από αναρτημένο δασικό χάρτη, εφαρμόζεται το άρθρο 14.

5. Στις διατάξεις του παρόντος υπάγονται και τα ακίνητα δασικού χαρακτήρα που διατέθηκαν
ως κληροτεμάχια, τα οποία εμφανίζονται στις πλησιέστερες στον χρόνο της παραχώρησης
αεροφωτογραφίες με αγροτική μορφή και δασώθηκαν μεταγενέστερα, ανεξάρτητα από τη
μορφή που απέκτησαν αργότερα».

ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Βουλευτής Κυκλάδων
Powered By
Approved & Licences