Ερώτηση Γ. Βρούτση στη Βουλή για τους Σμυριδεργάτες της Νάξου

Ειδικότερα, το κείμενο της ερώτησης που κατατέθηκε έχει ως εξής:

 

«Όπως είναι γνωστό, υπάρχουν ορισμένα επαγγέλματα τα οποία χαρακτηρίζονται από ιδιαιτερότητες και χρήζουν ειδικής προστασίας από την Πολιτεία, προκειμένου να μην οδηγηθούν στο μαρασμό και τελικά στην αφάνεια.

Η προηγούμενη Κυβέρνηση, και εγώ ως υπουργός, σταθήκαμε με ευαισθησία απέναντι στην ιδιαιτερότητα των επαγγελμάτων αυτών, μεριμνώντας έμπρακτα -τόσο μέσω της νομοθεσίας όσο και μέσω της εξειδίκευσης αυτής, με κανονιστικές πράξεις- για τη στήριξη και διατήρησή τους.

Συγκεκριμένα, με την υπουργική απόφαση με αριθμό Φ.10035/18679/304, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ τ. Β 3347/12-12-2014 και εξεδόθη δυνάμει νομοθετικής εξουσιοδότησης της περ. 2 της υποπαρ. ΙΑ. 1 της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του Ν. 4254/2014, προβλέφθηκε ότι «Ειδικά για τα πρόσωπα των περιπτώσεων στ΄ και ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του Α.Ν. 1846/1951 (179 Α΄) και των ειδικών διατάξεων του Κεφαλαίου ΙΔ, άρθρα 96 ? 97, του Κανονισμού Ασφάλισης του Ι.Κ.Α. ? Ε.Τ.Α.Μ. (Α.Υ.Ε. 55575/1479/65, Φ.Ε.Κ. 816 Β΄), η ως άνω υπαγωγή στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. είναι προαιρετική.». Ως εκ τούτων, εξαιρέθηκαν από την υποχρεωτική ασφάλιση στον ΟΑΕΕ, επαγγέλματα που χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας και μέριμνας, και συγκεκριμένα σμυριδεργάτες, ρητινοσυλλέκτες, δασεργάτες και μικροϊδιοκτήτες πευκώνων.

Με το άρθρο 36 του προσφάτως ψηφισθέντος Ν. 4387/2016, προβλέφθηκαν οριζόντιες διατάξεις για την παράλληλη ασφάλιση, καταργώντας (τόσο ρητά όσο και σιωπηρά) το προϊσχύον καθεστώς. Μάλιστα, οι διατάξεις αυτές θα εφαρμοστούν σε όλους ανεξαιρέτως από 1-1-2017.

Είναι προφανές ότι η εφαρμογή των διατάξεων αυτών στις ανωτέρω επαγγελματικές κατηγορίες, θα πλήξει σε τέτοιο βαθμό τους οικείους κλάδους, που πρακτικά θα εκλείψουν.

Υπογραμμίζεται δε, ότι ειδικά οι σμυριδεργάτες, δραστηριοποιούνται στο νησί της Νάξου και ως εκ τούτου υφίσταται η πρόσθετη και μάλιστα συνταγματική υποχρέωση της Πολιτείας για την προστασία των νησιωτικών περιοχών και των νησιωτών, αλλά και για την κάλυψη των αναγκών τους.

 

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ:

  1. Τι προτίθεστε να πράξετε σε σχέση με το ζήτημα της ασφάλισης των ανωτέρω κατηγοριών εργαζομένων, καθώς μέχρι πρότινος εξαιρούνταν από την υποχρεωτική ασφάλιση στον ΟΑΕΕ;
  2. Θα προβείτε σε τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου που πρόσφατα εισαγάγατε και ψηφίσατε, ώστε να προστατευτούν οι ειδικές αυτές κατηγορίες επαγγελμάτων; Κι αν ναι, πότε;»

 

                                                                                               Ο Ερωτών Βουλευτής

 

                                                                                                   Ιωάννης Βρούτσης

Βουλευτής Ν. Κυκλάδων»

ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Βουλευτής Κυκλάδων
Powered By
Approved & Licences