Γ. Βρούτσης: Αύξηση εσόδων του ΙΚΑ το Γ΄ τετράμηνο του 2013 μετά από 4 χρόνια

Στη στρατηγική και τις δράσεις του υπουργείου Εργασίας για το νοικοκύρεμα των ασφαλιστικών οργανισμών, την ενίσχυση της απασχόλησης και την καταπολέμηση της παραβατικότητας στην αγορά εργασίας που είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση των εσόδων μετά από τέσσερα χρόνια αναφέρθηκε σήμερα ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Γιάννης Βρούτσης στη συνεδρίαση της Επιτρο­πής Δημο­σίων Επιχειρήσεων, Τραπεζών, Οργανισμών Κοινής Ωφελείας και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης της Βουλής.

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής,  έγινε ακρόαση του προτεινομένου, από τον υπουργό Εργασίας, για διορισμό στη θέση του Προέδρου του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (Ε.Τ.Α.Τ.). καθηγητή κ. Νικόλαου Φράγκου και εγκρίθηκε η τοποθέτησή του. 

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην Επιτροπή ο υπουργός τόνισε τα εξής:

  «Με μεθοδικότητα και ολοκληρωμένο σχέδιο χαρτογραφήσαμε από την 1η   Ιο­υνίου 2013 το συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρας, μέσω του Ενιαίου Συσ­τήματος Ελέγχου Πληρωμών Συντάξεων «Ήλιος». Με αυτόν τον τρόπο, εξαλείψαμε την παραβατικότητα που υπήρχε και κλείσαμε οριστικά μια με­γάλη διαρροή πόρων, εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, από τα ασφαλισ­τικά ταμεία.

Από τις 15 Σεπτεμβρίου 2013 καθιερώσαμε το υψηλότερο ιστορικά πρόσ­τιμο (10.550 ευρώ) που έχει επιβληθεί για την αδήλωτη εργασία, επιδεικ­νύοντας πολιτική βούληση και τόλμη. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να δημιο­υργηθεί κύμα μετατροπής «μαύρης» εργασίας σε νόμιμες θέσεις εργασίας. Μόνο τον πρώτο μήνα εφαρμογής του προστίμου, το σύστημα «Εργάνη» κατέγραψε ένα τέτοιο θετικό πλεόνασμα 63.000 εργαζομένων.

  Γενικότερα, το 2013 αποτέλεσε για το υπουργείο Εργασίας – όπως, εξάλλου, και για το σύνολο του κυβερνητικού έργου με τις κατευθύνσεις του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά - με  χρονιά ριζικής οργανωτικής ανα­συγκρότησης και «νοικοκυρέματος».

Συγκεκριμένα για το ασφαλιστικό σύστημα:

1.   Θεσπίσαμε την ηλεκτρονική και μηνιαία υποβολή της Αναλυτικής Περι­οδικής Δήλωσης (ΑΠΔ).

2.   Εφαρμόσαμε και βελτιώσαμε, σε συνεργασία με τη διοίκηση του ΙΚΑ, τη διαδικασία διασταύρωσης μεταξύ δη­λωθεισών στην ΑΠΔ και πραγματικά καταβληθεισών εισφορών. Μόνο το 2013 αποδείχθηκε ότι η απόκλιση μεταξύ δηλωθεισών και πράγ­ματι καταβληθεισών εισφορών προσέγγισε το 1 δις ευρώ.

3.   Ενοποιήσαμε τα επικουρικά ταμεία, δημιουργώντας ένα ενιαίο ταμε­ίο επικουρικής ασφάλισης (ΕΤΕΑ).

4.   Απλοποιήσαμε και ενοποιήσαμε τη διαδικασία δήλωσης και είσπρα­ξης των εισφορών επικουρικής και εφάπαξ μέσω της ΑΠΔ και διαμορφώσαμε ενιαίους κανόνες στο μέχρι τότε κατακερματισμένο σύστημα των πολλών επικουρικών τομέων.

5.   Κλείσαμε για πάντα παθογένειες όπως τη χορήγηση εφάπαξ υπερπολλαπλάσιων των καταβληθεισών εισφορών και επικουρικών συντάξεων που δινόντουσαν με το «μάτι και το ζύγι» και με υπεύ­θυνες δη­λώσεις.

6.   Το νοικοκύρεμα επεκτάθηκε και στην ακίνητη περιουσία των ασφαλιστι­κών οργανισμών, καθώς χαρτογραφήσαμε όλη την ακί­νητη περιουσία μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας «ΕΣΤΙΑ», και πα­ράλληλα καταφέραμε να μειώσουμε σε πρώτη φάση κατά 30% τις δαπάνες για ενοίκια (από τα 25 εκ ευρώ ετησίως στα 17 εκ ευρώ), μέσω συστεγάσεων και γενικότερης στεγαστικής πολιτικής.

Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι:

Α) Η δραστική μείωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών και του διοι­κητικού βάρους για τις επιχειρήσεις

Β) Η στήριξη των συνεπών επιχειρηματιών και επιχειρήσεων και η ενίσ­χυση του υγιούς ανταγωνισμού

Γ) Η αποτελεσματική προάσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων

Δ) Η ενίσχυση των πόρων και της βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συσ­τήματος. Χαρακτηριστικά, τα έσοδα του ΙΚΑ, του μεγαλύτερου ασφα­λιστικού φορέα της χώρας, παρουσιάζουν αύξηση για τέσσερις (4) συ­νεχόμενους μήνες και μάλιστα για πρώτη φορά μετά από 4 χρόνια.

Το γύρισμα της οικονομίας, ύστερα από πολλά χρόνια, σε θετικούς ρυθ­μούς ανάπτυξης και η συνέπεια και η μεθοδικότητα με την οποία εργαζό­μαστε όλοι - και κυρίως οι εργαζόμενοι στο υπουργείο Εργασίας, την Επι­θεώρηση Εργασίας, την ΗΔΙΚΑ και τα ασφαλιστικά ταμεία, τους οποίους ευχαριστώ προσωπικά - για την εκρίζωση της διαχρονικής παθογένε­ιας της αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας αλλά και για τη γενι­κότερη ανασυγ­κρότηση του συστήματος, μας επιτρέπουν να εί­μαστε αισιόδοξοι».

ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Βουλευτής Κυκλάδων
Powered By
Approved & Licences