Σύσκεψη στο Υπουργείο Εργασίας για την καταπολέμηση της παραβατικότητας στην αγορά εργασίας
Στη σύσκεψη, που πραγματοποιήθηκε υπό τους υπουργούς Εργασίας, Κοι­νωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Γιάννη Βρούτση, τον υπουργό Δη­μόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Νίκο Δένδια και τον υφυπο­υργό Εργασίας κ. Νίκο Παναγιωτόπουλο, συμμετείχαν ο αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, αντιστράτηγος κ. Νικόλαος Παπαγιαννόπουλος, η γενική γραμματέας του υπουργείου Εργασίας κ. Άννα Στρατινάκη, ο ειδικός γραμματέας ΣΕΠΕ κ. Μιχάλης Κανδαράκης, ο διοικητής του ΙΚΑ κ. Ροβέρτος Σπυρόπουλος, εκπρόσωποι της Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφάλισης (Ε.ΥΠ.Ε.Α) και ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Οικονομικής Αστυ­νομίας και Ηλεκτρονικού Εγκλήματος (ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε.), ταξίαρχος κ. Βασί­λης Κοντογιάννης. Με πρόσφατη νομοθετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης (άρθρο 14, ν. 4144/2013) η Οικονομική Αστυνομία έχει καταστεί εκ παραλλήλου αρμόδια για την ενέργεια των ελέγχων, που προβλέπονται και ενεργο­ύνται από τα ελεγκτικά όργανα του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασ­φάλισης & Πρόνοιας (ΣΕΠΕ και ΕΥΠΕΑ), ιδίως σε περιπτώσεις ιδιαίτερης βαρύτητας και ενδιαφέροντος. Με τη διάταξη αυτή το νομικό οπλοστάσιο της πολιτείας για την αντιμετώ­πιση του συνόλου των μορφών παραβατικότητας στην αγορά εργασίας (αδήλωτη και ανασφάλιστη εργασία, παράνομη λήψη επιδόματος ανεργίας, παράνομη εργασία, κ.λπ.) έχει ενισχυθεί σημαντικά.  Ο άμεσος σχεδιασμός για τη συνεργασία των φορέων των δύο υπουργείων, εξειδικε­ύεται ως ακολούθως: 1.   Συνεργασία – συγκρότηση κοινών κλιμακίων ελέγχου, κατόπιν ειδι­κού σχεδιασμού, σε περιπτώσεις ειδικής βαρύτητας και εξαιρετι­κού ενδιαφέροντος εργατικής, ασφαλιστικής και φορολογικής παραβατικότητας. 2.   Ανταλλαγή πληροφοριών και αλληλοενημέρωση για τα επιμέρους  επι­χειρησιακά σχέδια (προγράμματα) ελέγχων, ούτως ώστε να επι­τυγχάνεται η μέγιστη γεωγραφική, κλαδική και επαγγελματική κάλυψη της ελεγκτέας οικονομικής δραστηριότητας.  3.   Ανταλλαγή τεχνογνωσίας, μεθόδων και εργαλείων ελέγχου με στόχο την περαιτέρω αύξηση της αποδοτικότητας των ελέγχων της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας. 4.   Προώθηση της διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων των ελεγκτικών Σωμάτων, για την άμεση ανταλλαγή δεδομένων των πραγματοποιούμενων ελέγχων εργασιακής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και την αξιοποίησή τους.  5.   Δημιουργία Μητρώου Παραβατικότητας, με στόχο τη στρατηγική και αποτελεσματική εστίαση των ελέγχων, αλλά και την αξιοποίηση των δεδομένων από δημόσιους φορείς στο πλαίσιο της νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων.  6.   Συνεργασία για την κατάρτιση ειδικών επιχειρησιακών σχεδίων ελέγχων κατά τη θερινή περίοδο. 7.   Συνεργασία για τη δημιουργία πλαισίου άμεσης και επιτόπιας επι­βολής κυρώσεων στη βάση αντικειμενικών κριτηρίων.
ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Βουλευτής Κυκλάδων
Powered By
Approved & Licences