Γ. Βρούτσης: Ο ΠΕΡΣΕΑΣ αποτελεί μια μεταρρυθμιστική τομή υψηλού συμβολισμού με στόχο την ανάδειξη του καλού παράδείγματος.

«Στο πρόσφατο Κυβερνητικό Συμβούλιο Απασχόλησης είχε γίνει αποδεκτή η εισήγησή μας για την καθιέρωση στην Ελλάδα ενός νέου θεσμού που θα προάγει τη νομιμότητα στην αγορά εργασίας, μέσω της ανάδειξης της δύναμης του «καλού παραδείγματος».

Έτσι, προχωρήσαμε αυτή την εβδομάδα - και είναι πλέον νόμος του κράτους- στη θεσμοθέτηση του «Λευκού Μητρώου Συνεπών Επιχειρήσεων – ΠΕΡΣΕΑΣ», με τη δημιουργία του οποίου εγκαινιάζουμε ουσιαστικά - για πρώτη φορά στη χώρα μας – μια νέα, θετική αντίληψη για τη σχέση πολιτείας και επιχειρηματικότητας. Καθώς μέχρι σήμερα επικρατούσε αποκλειστικά η αντίστροφη λογική, δηλαδή αυτή του εντοπισμού και της ανάδειξης των «κακών παραδειγμάτων» σε συνδυασμό με ένα αποτρεπτικό πλαίσιο κυρώσεων (π.χ. σύστημα «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ»),  το σύστημα «ΠΕΡΣΕΑΣ» συνιστά μια μεταρρυθμιστική τομή υψηλού οικονομικού και πολιτικού συμβολισμού. Εντοπίζει και αναδεικνύει την υγιή και συνεπή επιχειρηματικότητα, την επιχειρηματικότητα που παρουσιάζοντας υψηλά επίπεδα κοινωνικής προστιθέμενης αξίας θα αποτελέσει τον πυλώνα του νέου αναπτυξιακού υποδείγματος της χώρας.

Σημαντικές παράμετροι για το σωστό σχεδιασμό και την αποτελεσματική υλοποίηση του συστήματος «ΠΕΡΣΕΑΣ» αποτελούν προφανώς τόσο τα κριτήρια ένταξης των επιχειρήσεων στο σύστημα, όσο και τα θετικά κίνητρα που θα συνοδεύουν τις εντασσόμενες επιχειρήσεις. Ως προς τα κριτήρια ένταξης, είναι ευνόητο ότι θα συνεκτιμηθεί η διαχρονική και συστηματική συμμόρφωση με τις προβλέψεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, η έλλειψη καταγγελιών για παράβαση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας – ιδιαίτερα ως προς τη χρήση αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας – αλλά και οι ειλικρινείς επιχειρηματικές προσπάθειες για τη διατήρηση ή και αύξηση της συνολικής απασχόλησης, κ.λπ. Ενώ στα θετικά κίνητρα θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν τόσο η ενδεχόμενη στοχευμένη μείωση του μη μισθολογικού κόστους (ασφαλιστικές εισφορές) για αυτή την κατηγορία των συνεπών επιχειρήσεων, αλλά και άλλες διοικητικές διευκολύνσεις.

Σε κάθε περίπτωση, και δεδομένου ότι οι έλεγχοι της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας θα προσανατολίζονται κατά προτεραιότητα σε επιχειρήσεις αυξημένης παραβατικής συμπεριφοράς, οι συνεπείς επιχειρήσεις του συστήματος «ΠΕΡΣΕΑΣ» θα «επιβραβεύονται» επιπλέον από το γεγονός ότι θα απαλλάσσονται και από τον αναπόφευκτο διοικητικό φόρτο που επιφέρουν οι συχνές επισκέψεις ελεγκτικών κλιμακίων.

Ωστόσο, εκτιμώ ότι εδώ το κρισιμότερο ρόλο τον έχουν οι ίδιοι οι κοινωνικοί εταίροι, εργαζόμενοι και εργοδότες. Για αυτό το λόγο, οι λεπτομερείς παράμετροι σχεδιασμού του συστήματος «ΠΕΡΣΕΑΣ» θα προκύψουν ύστερα από μια εκτενή και συστηματική κοινωνική διαβούλευση μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και των αρμόδιων υπηρεσιακών παραγόντων του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας και των ελεγκτικών του πυλώνων, δηλαδή της Επιθεώρησης Εργασίας και της Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφάλισης (ΕΥΠΕΑ) του ΙΚΑ.  

Έχουμε τη βεβαιότητα ότι η δημιουργία του συστήματος «ΠΕΡΣΕΑΣ», σε συνδυασμό με τη συνεπή εφαρμογή του Επιχειρησιακού Σχεδίου «ΑΡΤΕΜΙΣ» για την καταπολέμηση της παραβατικότητας στην αγορά εργασίας, θα επιφέρει μια σειρά από άμεσα και χειροπιαστά αποτελέσματα στην απασχόληση, την κοινωνική ασφάλιση και την οικονομία. Λειτουργώντας σαν «μαγνήτης» θα αυξήσει δραστικά το συνολικό επίπεδο συμμόρφωσης των επιχειρήσεων, ενώ με το στοχευμένο αναπροσανατολισμό των ελέγχων σε περιπτώσεις συστηματικής και υποτροπιάζουσας παραβατικότητας θα αντιμετωπιστεί αποτελεσματικότερα η μεγάλη «πληγή» της εισφοροδιαφυγής και θα ενισχυθεί η βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος.

Κυριότερα, όμως, αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία, «ξεχωρίζοντας την ήρα από το στάρι» να αναδείξουμε επιτέλους σε αυτή τη χώρα το «καλό». Να αναγνωρίσουμε -θεσμικά και κοινωνικά - την υγιή και συνεπή επιχειρηματικότητα, αυτή που σέβεται τους εργαζομένους και επενδύει στην ποιότητα της εργασίας, την κοινωνικά υπεύθυνη επιχειρηματικότητα ως δυνατό παράδειγμα δημιουργίας για την Ελλάδα που όλοι θέλουμε».

ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Βουλευτής Κυκλάδων
Powered By
Approved & Licences