Ο Υπουργός Εργασίας στο Λουξεμβούργο για το Συμβουλίο Υπουργών Απασχόλησης EPSCO

«Κυρίες και Κύριοι, με χαρά βρίσκομαι μαζί σας για να συζητήσουμε τα αποτελέσματα του Συμβουλίου Απασχόλησης και Κοινωνικής Πολιτικής (EPSCO).

 

Είναι μια ιδιαίτερη στιγμή για μένα, καθώς με το σημερινό Συμβούλιο ολοκληρώνονται οι εργασίες της Ελληνικής Προεδρίας του συμβουλίου της Ε.Ε. στον τομέα της απασχόλησης και κοινωνικής πολιτικής.

 

Η Ελλάδα ανέλαβε την Προεδρία του Συμβουλίου σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο. Κρίσιμη για την  Ελλάδα, αλλά και συνολικά κρίσιμη για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

Η Ευρώπη όμως άντεξε τις προκλήσεις και βγαίνει ισχυρότερη. Σήμερα, έχει μπει στο μονοπάτι της ανάκαμψης.

 

Ωστόσο, οι προσπάθειες όλων μας χρειάζεται να εντατικοποιηθούν και να παραμείνουμε στο δρόμο των μεταρρυθμίσεων για να πετύχουμε την βιώσιμη ανάπτυξη, να δημιουργηθούν ποιοτικές θέσεις εργασίας, να ενισχύσουμε την κοινωνική συνοχή, έτσι ώστε τα οφέλη της ανάκαμψης να γίνουν αισθητά από  όλους τους Ευρωπαίους πολίτες.

Το Συμβούλιο EPSCO ενέκρινε τα στοιχεία των συστάσεων από κάθε κράτος μέλος στο πλαίσιο του «Ευρωπαϊκού Εξάμηνου 2014», τα οποία αφορούν θέματα απασχόλησης και κοινωνικής πολιτικής.

Συνολικά, οι συζητήσεις έδειξαν ότι υπάρχει σύμπνοια όσον αφορά τις κοινές προκλήσεις, όπως η βιωσιμότητα των συντάξεων και η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των αγορών εργασίας.

 

Έχουν ληφθεί σημαντικά μέτρα από τα κράτη μέλη για την καταπολέμηση του κατακερματισμού της αγοράς εργασίας, την αποτροπή της πρόωρης αποχώρησης από την αγορά εργασίας και την υλοποίηση της Εγγύησης για τη Νεολαία.

 

Πρέπει ακόμη να γίνουν πολλά βήματα για να διασφαλίσουμε ότι οι ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης θα καταστούν πιο αποτελεσματικές, ότι θα διασφαλιστεί η αύξηση της συμμετοχής των γυναικών, ότι οι αναντιστοιχίες μεταξύ προσφοράς και ζήτησης εργασίας θα αρθούν και ότι η εργατική νομοθεσία θα συμβάλει στην προσφορά περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας.

Επιπλέον, σε ένα περιβάλλον αυξανόμενης φτώχειας, υπάρχει επείγουσα ανάγκη να διασφαλιστεί η επάρκεια των συστημάτων κοινωνικής προστασίας.

 

Αναφορικά με αυτό το σημείο της ατζέντας που αφορούσε στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, θα ήθελα να αναφέρω πως κατόπιν αιτήματος της Ελληνικής Προεδρίας, οι γνωμοδοτικές Επιτροπές του Συμβουλίου Απασχόλησης, SPC και EMCO, προετοίμασαν την Κοινή Γνώμη σχετικά με το πώς θα καταστεί επιχειρησιακός ο νεοθεσπισθείς πίνακας κοινωνικών αποτελεσμάτων (scoreboard of key social and employment indicators) – γνώμη η οποία έτυχε σήμερα την υποστήριξη του Συμβουλίου. 

Οι υπουργοί είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν επί του θέματος «Διαχείριση του άγχους και των ψυχοκοινωνικών κινδύνων στην εργασία», ένα από τα βασικά ζητήματα της πρόσφατης ανακοίνωσης της Επιτροπής  "Πλαίσιο για την Υγεία και Ασφάλεια».

Επίσης, οι Υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις αναφορικά με την Κοινωνική Διάσταση της ΕΕ/ΟΝΕ.

 

Ο Πίνακας Αποτελεσμάτων (scoreboard) αναδεικνύει μια σειρά από σημαντικές προκλήσεις: επιδείνωση των εισοδηματικών ανισοτήτων, έξαρση της μακροχρόνιας ανεργίας και της ανεργίας των νέων, και επιδείνωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

 

Επίσης, δεν πρέπει να ξεχνάμε, ότι τα αποτελέσματα των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκφράζουν την αγωνία και την ελπίδα των Ευρωπαίων πολιτών για ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης της Ευρώπης.

 

Η κοινωνική διάσταση της Ευρώπης πρέπει να ερμηνεύεται σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες πολιτικής, άμεσες δράσεις με απτά αποτελέσματα για την καθημερινότητα των πολιτών.  Ώστε να μην είναι ένα θεωρητικό κατασκεύασμα, αλλά συγκεκριμένο πλαίσιο πολιτικής.

 

Επίσης, οι Υπουργοί σήμερα ενημερώθηκαν για τις εξής εκθέσεις προόδου:

-περί την πρόταση οδηγίας «για την ίση μεταχείριση των προσώπων ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού»

- περί της πρότασης για οδηγία περί ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων σε θέσεις μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών.

-Και για την  έκθεση προόδου που αφορά στην πρόταση κανονισμού για το δίκτυο EURES

Παράλληλα, υιοθέτησαν τα συμπεράσματα «Γυναίκες και η οικονομία: Οικονομική ανεξαρτησία από την άποψη της μερικής απασχόλησης και της αυτοαπασχόλησης». 

Αναφορικά με την πρόταση απόφασης σχετικά με τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής πλατφόρμας για την ενίσχυση της συνεργασίας για την πρόληψη και την αποτροπή της αδήλωτης εργασίας, η ελληνική προεδρία υπέβαλε έκθεση προόδου. 

 

Πιστεύουμε ότι στο άμεσο μέλλον θα επιτευχθεί περαιτέρω πρόοδος και επίτευξη συμφωνίας ώστε να ενισχυθεί η δέσμη νομοθετικών και λοιπών πρωτοβουλιών για την προστασία των εργαζόμενων.

 

Στη συνέχεια θα ήθελα να αναφερθώ στο έργο της Προεδρίας στο πεδίο της Απασχόλησης και της Κοινωνικής Πολιτικής.

 

Η Ελληνική Προεδρία επεδίωξε μέσα από τις προτεραιότητες που έθεσε και τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε τόσο συνολικά όσο και ειδικότερα στο πεδίο της Απασχόλησης και της Κοινωνικής Πολιτικής, να αναδείξει την θετική, αναπτυξιακή και κοινωνική διάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Αναφέρομαι πρωτίστως στην Πρόταση Οδηγίας για την Απόσπαση Εργαζομένων (Posting of Workers Directive), η οποία αποτέλεσε ευθύς εξαρχής απόλυτη προτεραιότητα της Ελληνικής Προεδρίας. Δύσκολη διαπραγμάτευση, η οποία πραγματοποιήθηκε με απόλυτη αίσθηση ευθύνης απέναντι στους Ευρωπαίους πολίτες.

 

Η συμφωνία που επετεύχθη είναι απόλυτα ισορροπημένη και προβλέπει ένα διαφανές και συνεκτικό πλαίσιο διατάξεων, με στόχο τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των αποσπασμένων εργαζομένων, την καταπολέμηση του “κοινωνικού ντάμπινγκ” και την ομαλή λειτουργία των επιχειρήσεων στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς.

 

Υιοθετήσαμε Σύσταση του Συμβουλίου για ένα Πλαίσιο που να εξασφαλίζει την Ποιότητα της Πρακτικής Άσκησης. Η Σύσταση αυτή, αναβαθμίζει τις συνθήκες για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας και αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για τη βελτίωση των όρων μετάβασης από το σχολείο ή την ανεργία στον ενεργό επαγγελματικό βίο.

 

Υιοθετήσαμε, επίσης,  απόφαση με την οποία αναβαθμίζεται θεσμικώς η Τριμερής Κοινωνική Σύνοδος Κορυφής. Πρόκειται για το κορυφαίο φόρουμ διαλόγου μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ σε επίπεδο Προέδρου και των ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων σε επίπεδο διευθυντικών στελεχών. Μάλιστα επί Ελληνικής Προεδρίας πραγματοποιήθηκε η πρώτη Κοινωνική Σύνοδος Κορυφής στην οποία συμμετείχαν, με θεσμική αναγνώριση του ρόλου τους, ο Πρόεδρος της Επιτροπής και του Συμβουλίου.

 

Κλείνοντας, επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω τα κοινοτικά όργανα για την αγαστή μας συνεργασία και για αποφασιστικής σημασίας συνεισφορά τους στην επιτυχία της Ελληνικής Προεδρίας.

 

Θεωρώ ότι μέσα από την κοινή αντίληψη, μέσα από την κοινή δουλειά, η Ελληνική Προεδρία όχι μόνο κατόρθωσε να αφήσει το αποτύπωμά της αλλά και αφήνει πίσω της σημαντική συνεισφορά σε σημαντικούς φακέλους σε αυτό που αποκαλούμε ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής πορείας.

 

Και θεωρώ ότι πετύχαμε και σε ένα άλλο επίπεδο και αυτό δεν είναι άλλο παρά από την ανάπτυξη εκείνων των εργαλείων και πολιτικών που μας βοηθούν να ανταποκριθούμε στις αγωνίες, στις ανάγκες, στις προσδοκίες των Ευρωπαίων πολιτών. Στις ανάγκες για μια αξιοπρεπή διαβίωση, για ποιοτικές θέσεις απασχόλησης για όλους, για ευκαιρίες εξέλιξης στη διάρκεια του βίου για όλους μας.

 

Και όπως εμείς χτίσαμε, με το μέγιστο των δυνάμεων μας, πάνω στο σημαντικό έργο που μας είχε παραδώσει η Λιθουανική προεδρία, επιτρέψτε μου να εκφράσω την πεποίθησή μου γα το δημιουργικό και δυναμικό έργο που θα φέρεις εις πέρας η ιταλική Προεδρία πάνω στο γόνιμο έδαφος που της αφήνει η Ελληνική».

ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Βουλευτής Κυκλάδων
Powered By
Approved & Licences