Συνάντηση Υπουργών Εργασίας σε Μαδρίτη και Λουξεμβούργο EPSCO
Η συνάντηση της Μαδρίτης πραγματοποιείται στο πλαίσιο της προετοιμα­σίας της «Στρογγυλής Τραπέζης για την προώθηση της απασχόλησης των νέων στην Ευρώπη» η οποία οργανώνεται από την Καγκελάριο της Γερμα­νίας A. Merkel, στο Βερολίνο στις 3 Ιουλίου 2013 και στην οποία θα συμμετάσχουν όλοι οι υπουργοί Εργασίας της Ε.Ε.Η «Στρογγυλή Τράπεζα» του Βερολίνου σηματοδοτεί μια  πανευρωπαϊκή κινητοποίηση για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του μείζονος προβλήμα­τος της ανεργίας των νέων, ιδιαίτερα στις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, μέσω της διεύρυνσης των χρηματοδοτικών εργαλείων για τις μικρο­μεσαίες επιχειρήσεις και της αναζήτησης αποτελεσματικών τρόπων εφαρμο­γής της πρωτοβουλίας «Εγγυήσεις για τους Νέους» (Youth Guaran­tee).Τόσο στη συνάντηση της Μαδρίτης, όσο, κυρίως, σ’ αυτή του Βερολίνου στις 3 Ιουλίου, ο υπουργός Εργασίας κ. Βρούτσης θα αναδείξει τις επιπτώ­σεις της πρωτοφανούς ύφεσης τα πέντε τελευταία χρόνια στην απασχό­ληση των νέων στην Ελλάδα, προτείνοντας, παράλληλα, την υλοποίηση εκτεταμένων παρεμβάσεων που θα δίνουν κίνητρα στις επιχειρήσεις για την πρόσληψη άνεργων νέων και τη δημιουργία νέων, πρόσθετων θέσεων εργα­σίας, ιδίως δε σε εξωστρεφείς, καινοτόμους και παραγωγικούς κλά­δους της ελληνικής οικονομίας.
ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Βουλευτής Κυκλάδων
Powered By
Approved & Licences