Συνεχίζονται οι έλεγχοι και τα πρόστιμα για την αδήλωτη εργασία
Χθες, Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου, πρώτη ημέρα εφαρμογής του μέτρου που προβλέπει τα νέα υψηλά πρόστιμα για περιπτώσεις αδήλω­της και ανασφά­λιστης εργασίας, τα μεικτά ελεγκτικά κλιμάκια του ΣΕΠΕ, της Ειδικής Υπη­ρεσίας Ελέγχου Ασφάλισης του ΙΚΑ (ΕΥΠΕΑ) και της Οικονομικής Αστυνο­μίας, διενήργησαν ελέγχους σε 340 επιχειρήσεις και εντοπίστηκαν 75 πε­ριπτώσεις αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας και επιβλήθηκαν τα νέα πρόστιμα. Ταυτόχρονα, είναι εντυπωσιακά και ιδιαίτερα ενθαρρυντικά τα μέχρι στιγμής αποτελέσ­ματα του πληροφοριακού συστήματος «Εργάνη», (που εμφανίζουν σε πραγματικό χρόνο τις ροές προσλήψεων και απολύσεων) για το μήνα Σεπτέμβριο. Διαφαίνεται ξε­κάθαρα πλέον η τάση συμμόρφωσης των εργοδοτών, υπό την απειλή και των πολύ υψηλών προστίμων καθώς και η με­τατροπή σημαντικού μέρους της «μαύ­ρης» εργασίας σε ασφαλισμένες και νόμιμες θέσεις απασχόλησης.
ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Βουλευτής Κυκλάδων
Powered By
Approved & Licences