Διυπουργική συνάντηση στο Υπουργείο Εργασίας για την Ανεργία
Στη σύσκεψη,  συμμετείχαν ο υπουργός Εργασίας κ. Γιάννης Βρούτσης, ο υπουργός Εσωτερικών κ. Ευριπίδης Στυλιανίδης, ο υφυπουργός Εργα­σίας κ. Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο υφυπουργός Ανάπτυ­ξης, Ανταγωνισ­τικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Κυριά­κος Βιρβιδάκης, ο υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο­νικής Διακυβέρνη­σης κ. Μανούσος Βολουδάκης, ο γενικός γραμματέας Συντονισμού του κυβερνητικού έργου κ. Δημήτρης Βαρτζόπουλος, η γε­νική γραμματέας του υπουργείου Εργασίας κ. Άννα Στρατινάκη, ο γενικός γραμματέας Δη­μοσίων Επενδύσεων (ΕΣΠΑ) κ. Γιώργος Γιαννούσης, η γενική γραμμα­τέας Δια­χείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων κ. Άννα Δαλλα­πόρτα, ο ει­δικός γραμματέας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Πόρων του υπουρ­γείου Παιδε­ίας  κ. Ευάγγελος Ζαχαράκης και ο διοικητής του ΟΑΕΔ κ. Θεόδωρος Αμπατζόγλου.Στην αρχή της συνάντησης ο υπουργός Εργασίας παρουσίασε την πορεία ολοκλήρωσης των υλοποιούμενων προγραμμάτων απασχόλησης, συνολι­κού προϋπολογισμού 1 δις. ευρώ που αφορούν περισσότερους από 250.000 ανέργους. Διαπιστώθηκε η επιτυχής υλοποίηση της πρόσφατης δράσης «επιταγή εισό­δου στην αγορά εργασίας 45.000 άνεργων νέων έως 29 ετών», μετά και την έκδοση, σήμερα, των αποτελεσμάτων της δεύτερης φάσης για 10.000 νέους στον τουριστικό τομέα. Σημειώνεται ότι η πρώτη παρέμβαση της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 θα αφορά επιπλέον 75.000 άνεργους νέους στις αρχές του 2014, με αποτέλεσμα η συνολική δράση για 120.000 θέσεις εργασίας να αποτελεί τη μεγαλύτερη παρέμβαση για νέους σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κατά τη συνάντηση, επιβεβαιώθηκε η πολιτική βούληση και η κοινωνική αναγκαιότητα για την άμεση ανακούφιση ανέργων που ανήκουν σε νοικο­κυριά χωρίς κανέναν εργαζόμενο, μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς ερ­γασίας, όπως θεσμοθετήθηκαν πρόσφατα και έγινε η περιγραφή των μέχρι σήμερα ενεργειών γι’ αυτό το σκοπό. Στη συζήτηση προσδιορίστηκαν συγκεκριμένοι τομείς προτεραιότητας (το­πική αυτοδιοίκηση, σχολεία, νοσοκομεία, κ.λπ.) και εξετάστηκαν οι εναλ­λακτικοί τρόποι χρηματοδότησης των προγραμμάτων αυτών από πόρους του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ, καθώς οι διαθέσιμοι πόροι του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του υπουργείου Εργα­σίας έχουν αξιοποιηθεί στο σύνολο τους. Στη βάση αυτών, αποφασίσθηκε η υποβολή κοινής πρότασης προς τις υπη­ρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη σύμφωνη γνώμη τους ως προς τις πηγές χρηματοδότησης, καθώς και η επεξεργασία της προβλεπόμενης από το νόμο Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τον προσδιορισμό του κανονισ­τικού πλαισίου εφαρμογής του νόμου.Τέλος, κατά τη διάρκεια της σύσκεψης εξασφαλίσθηκε η απρόσκοπτη συ­νέχιση της λειτουργίας των βρεφονηπιακών σταθμών και για το έτος 2013-2014 με ανακατανομή πόρων από άλλα Επιχειρησιακά Προγράμματα.
ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Βουλευτής Κυκλάδων
Powered By
Approved & Licences